xaydungnhacua Ho Chi Minh

Real Name: xaydungnhacua

Member Since: August 9th, 2019

About Me:
?? Nghi?m là công ty xây d?ng ho?t ??ng chuyên nghi?p trong l?nh v?c thi?t k?, thi công xây d?ng, s?a ch?a, c?i t?o. ??n nay, chúng tôi ?ã tr?c ti?p tham gia thi?t k? , thi công r?t nhi?u các công trình xây d?ng công nghi?p, xây d?ng dân d?ng, nhà hàng, khách s?n, v?n phòng cao c?p, Cao ?c V?n Phòng, Siêu Th?, Nhà Ph?… Cùng v?i th?i gian, các công trình ??a vào s? d?ng ?ã mang l?i hi?u qu? cao v? kinh t?, công n?ng s? d?ng c?ng nh? giá tr? k? thu?t, m? thu?t và h?p phong th?y nhà ? r?t cao.
CTY TNHH XÂY D?NG TH??NG M?I ?? NGHI?M
??a ch?: 105/10 ???ng s? 8, ph??ng Bình H?ng Hòa B, Bình Tân, H? Chí Minh
Hotline: 0962 004 221 - 079 285 4886
E-Mail: donghiem221@gmail.com
Website: https://xaydungdonghiem.vn/