vuacutram 311/1D V??n Lài, An Phú ?ông, Qu?n 12, TP.HCM

Real Name: V?a C? Tràm Tân Hoàng Phát

Member Since: June 25th, 2019

About Me:
"V?a C? Tràm Tân Hoàng Phát chuyên cung c?p C? Tràm, C? B?ch ?àn, C? D?a, Phên Tre, Cót tre giá r? uy tín t?i th? tr??ng mi?n Nam. Ngoài ra chúng tôi còn nh?n Thi Công ?óng C? Tràm, C? D?a, C? B?ch ?àn giá r? v?i ch?t l??ng t?t nh?t. V?i ??i ng? nhân công nhi?u n?m kinh nghi?m, có tay ngh? cao. Chúng tôi t? tin ?em ??n cho quý khách hàng nh?ng s?n ph?m và d?ch v? , l?i t? v?n t?t nh?t cho nh?ng công trình c?a quý khách hàng. M?i s?n ph?m c?a chúng tôi luôn ??t l??ng lên hàng ??u, ??c bi?t là giá thành thì c?nh tranh nh?t trên th? tr??ng. V?i ngu?n nguyên li?u d?i dào và ?n ??nh. S?n ph?m c?a chúng tôi ???c bán ra th? tr??ng v?i giá g?c t?i v?a, không qua trung gian nên ??m b?o giá thành luôn r? h?n so v?i các ??i lý khác. ?áp ?ng ???c các tiêu chu?n và yêu c?u cao v? k? thu?t. Chúng tôi ?ã cung ?ng, cung c?p và thi công c? tràm, c? d?a, c? b?ch ?àn cho hàng ngàn công trình l?n nh? khác nhau trong h?n 10 n?m qua. S?n ph?m và d?ch v? c?a Tân Hoàng Phát ???c khách hàng ?ánh giá r?t cao và tin t??ng s? d?ng.
M?i l?nh v?c chúng tôi ??m nhi?m ??u th?c hi?n m?t cách chu ?áo, luôn ?? cao châm ngôn “ Ch?t l??ng t?o nên th??ng hi?u - Uy tín ?? phát tri?n”. Khi m?t khách hàng ??n v?i chúng tôi s? nh?n ???c s? hài lòng v? s?n ph?m và d?ch v? c?a Tân Hoàng Phát.
B?n ?ang có nhu c?u v? s? d?ng c? tràm, c? b?ch ?àn, c? d?a, phên tre và các d?ch v? c?a chúng tôi. M?i th?c m?c c?n ???c t? v?n gi?i ?áp vui lòng liên h?: 0938688993
V?a C? Tân Hoàng Phát
311/1D V??n Lài, An Phú ?ông, Qu?n 12, TP.HCM
Tanhoangphat@vuacutram.vn
Website: https://vuacutram.vn