theatre20 19a ???ng S? 3, ph??ng Tr??ng Th?, Th? ??c, H? Chí Minh

Real Name: theatre20

Member Since: December 27th, 2019

About Me:
Theatre 20 là m?t công ty nhà hát do ngh? s? ??ng ??u ? Toronto thành l?p ?? trình bày các v? nh?c k?ch theo c?t truy?n b?ng cách phát tri?n các tác ph?m m?i c?a Canada và b?ng cách t??ng t??ng l?i các ti?t m?c hi?n có.