Avatar

Cityahomes
48 Nguy?n Ph??c Lan, Hoà Xuân, C?m L?, ?à N?ng

Real Name:
Công Ty Thi?t k? nhà t?i ?à N?ng CityA Homes
Member Since:
July 03, 2020

About Me

Công Ty Thi?t k? nhà t?i ?à N?ng CityA Homes - N?n t?ng xây d?ng không gian s?ng hi?n ??i

CityA Homes là b??c ?i tiên phong trong quá trình n? l?c hoàn thi?n h? sinh thái doanh nghi?p c?a t?ng công ty CityA v?i 2 l?nh v?c phát tri?n chính ?ó là Sàn giao d?ch B?S CityA Real và Công ty Thi?t k? nhà t?i ?à N?ng CityA Homes.

T?i CityA Homes – Toàn th? nhân viên ??u làm vi?c v?i m?t s? quy?t tâm, hoài bão và khát v?ng l?n d?a trên n?n t?ng tri?t lý “Create The Great”, luôn n? l?c ?? t?t h?n m?i ngày, h??ng ??n vi?c mang l?i cho khách hàng nh?ng giá tr? t?t nh?t.

Facebook: https://www.facebook.com/cityahomes.vn
Instagram: https://www.instagram.com/citya_homes/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC_RTbyjfRj-j972C_w4U87w
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/citya-homes-1a66621ab/
Twitter: https://twitter.com/CityaHomes
Pinterest: https://www.pinterest.com/cityahomesvn/
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/cityahomes

Email: cityahomes.vn@gmail.com
Hotline: 0905 389 389
??a ch?: 48 Nguy?n Ph??c Lan, Hoà Xuân, C?m L?, ?à N?ng


Forgot Password?