BDTTtv Charm Vit Tower A, 519 Kim Mã, Ng?c Khánh, Ba ?ình, Hà N?i, Vi?t Nam

Real Name: BDTTtv

Member Since: July 13th, 2020

About Me:
"Kênh t??ng thu?t truy?n hình tr?c ti?p bóng ?á, link xem tr?c tuy?n th? thao ?êm hôm nay, không gi?t lag, ch?t l??ng cao HD, t?c ?? nhanh nh?t Vi?t Nam
Không nh?ng là n?i cho b?n xem bóng ?á tr?c ti?p, còn là n?i thay th? các kênh K+ (K C?ng), VTV, VTV1, VTV3, VTV5, VTV6."
Website: https://bdtt.tv/